2024 IEEE Information Theory Workshop
Organizing Committee
Home / Organizing CommitteeOrganizing Committee

General Co-Chairs 

 • Shao-Lun Huang - Tsinghua Shenzhen International Graduate School

 • Chao Tian - Texas A&M University

 • Xiao-Ping Zhang - Tsinghua Shenzhen International Graduate School


TPC Co-Chairs

 • Masahito Hayashi - The Chinese University of Hong Kong-Shenzhen

 • Si-Hyeon Lee - Korea Advanced Institute of Science and Technology

 • Xiaohu Tang - Southwest Jiaotong University

 • Lizhong Zheng - Massachusetts Institute of Technology


Tutorials Chairs

 • Chung Chan - City University of Hong Kong

 • Tie Liu - Texas A&M University

 • Lele Wang - University of British Columbia


Publication Chairs

 • Xuan Guang - Nankai University

 • Soheil Mohajer - University of Minnesota


Publicity Chairs

 • Jonathan Scarlett - National University of Singapore

 • Shenghao Yang - The Chinese University of Hong Kong-Shenzhen


Local Arrangement Chairs

 • Zitan Chen - The Chinese University of Hong Kong-Shenzhen

 • Congduan Li - Sun Yat-sen University

 • Yang Li - Tsinghua Shenzhen International Graduate School


Financial Chairs

 • Xinlei Chen - Tsinghua Shenzhen International Graduate School

 • Qifu Sun - University of Science and Technology Beijing


IT Society Liaison

 • Li Chen - Sun Yat-sen University

 • Linqi Song - City University of Hong Kong